GARANCIJA KVALITETA – OPŠTI USLOVI 

Unior Teos alati d.o.o. garantuje za kvalitet proizvoda iz svog prodajnog asortimana kao i da su svi proizvodi originalne robne marke.

Unior Teos alati odgovoran je za nesaobraznost robe ugovoru u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, koji se odnosi na fizička lica i maloprodaju, i u slučaju nesaobraznosti robe obezbediće servisiranje o svom trošku.

Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

Garancija važi uz originalni račun i garancijom su pokriveni nedostaci nastali u garantnom roku kao posledica greške u materijalu i/ili izradi.

Garantni rok počinje da teče od datuma kupovine tj. datuma navedenog na računu, odnosno od dana kada se roba isporuči kupcu ukoliko se šalje kurirskom službom.

Za proizvode uz koje se isporučuje garantni list (npr: pneumatski i električni alat, aparati za zavarivanje, kompresori i slično), datum kupovine (koji odgovara datumu na računu) unosi se u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Davalac garancije (izdavač garantnog lista), u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda, koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Kupac gubi pravo na garanciju, odnosno pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje u slučaju:
- neadekvatnog rukovanja proizvodom (npr. upotreba standardnih nasadnih ključeva na pneumatskim alatima i sl.)
- upotrebe prekomerne sile (npr. upotreba produžne cevi na ključu radi povećanja sile odvijanja, upotreba čekića na sečicama radi povećanja sile sečenja, upotreba čekića na nasadnom ključu radi lakšeg otpuštanja vijaka, povećanje pritiska na bušilicu ili brusilicu radi bržeg bušenja ili sečenja i sl.)
- nepravilnog korišćenja proizvoda, koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu (npr. upotreba čekića pri radu sa odvijačem bez metalne (udarne) kugle, upotreba pneumatskog alata na instalaciji bez pripremne grupe, upotreba aparata za zavarivanje na agregatu malog kapaciteta i bez zaštite od prednapona i sl.).
- korišćenja proizvoda u svrhe za koje proizvod nije namenjen (npr. upotreba moment ključa za početno otpuštanje)
- ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, održavanje i čuvanje
- ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravke od strane neovlašćenih lica
- normalnog trošenja i habanja alata nastalog kod dugotrajne pravilne upotrebe.

 

UNIOR TRAJNA GARANCIJA

 
UNIOR alati su širom sveta poznati po svom visokom kvalitetu, koji korisniku omogućava da posao završi brže i pouzdanije. Uvereni u izuzetan kvalitet, za UNIOR alate obezbeđujemo trajnu garanciju.

Ukoliko bi se Vaš alat bilo kada pokvario usled nedostataka u izradi ili materijalima, mi ćemo bez nadoknade zameniti ili popraviti takav alat.

Šta je pokriveno UNIOR trajnom garancijom

UNIOR alati imaju garanciju da se isporučuju bez greški u materijalu i izradi.

Koliko dugo traje garancija

Ova garancija traje koliko i životni vek UNIOR alata, osim za pneumatske alate i merne alate, koji su pokriveni garancijom u roku predviđenom Zakonom R.Srbije. Garancija se završava u onom trenutku kada alat postane neupotrebljiv iz nekih drugih razloga, koji ne obuhvataju greške u materijalu i izradi.

Kako ostvariti pravo na popravku ili zamenu u garantnom roku

Ako se Vaš Unior alat pokvari ili primetite neko oštećenje na njemu, možete ga vratiti i reklamirati na mestu na kome ste ga kupili, u skladu sa važećim Zakonom.

Šta ćemo mi uraditi da otklonimo problem

Reklamirani UNIOR alati biće pregledani od strane ovlašćenih, stručnih i obučenih lica u kontroli kvaliteta. Ukoliko se utvrdi da su oštećenja nastala usled greški u materijalu ili izradi, takvi alati biće popravljeni ili zamenjeni novim i vraćeni korisniku bez ikakve nadoknade.

Šta nije pokriveno UNIOR trajnom garancijom

UNIOR garancijom nisu obuhvaćena oštećenja alata nastala usled: nepravilne upotrebe, upotrebe za operacije za koje alat nije predviđen, neovlašćenih popravki i/ili prepravki alata, dotrajalosti i habanja usled normalne upotrebe. UNIOR ne odgovara za bilo kakva slučajna ili posledična oštećenja, nastala nepažnjom korisnika.

Kako lokalni zakoni utiču na UNIOR garanciju

Ova garancija Vam daje određena prava, a možete imati i druga prava, koja variraju od države do države, u skladu sa zakonodavstvom.

Nije prihvatljiva niti primeljiva ni jedna druga vrsta garancije

Ova UNIOR trajna garancija je jedina i isključiva garancija za UNIOR proizvode. Ni jedan zaposleni, prodajni agent, diler ili bilo koja druga osoba, nije ovlašćen da menja uslove garancije ili daje neku drugu vrstu garancije u ime UNIORa.

NORMALNO TROŠENJE I HABANJE ALATA:

UNIOR alati se obično koriste u najzahtevnijim uslovima. Pod takvim uslovima i tokom vremena, UNIOR alati mogu da podlegnu normalnom trošenju i habanju, i može biti potrebno servisiranje koje nije obuhvaćeno uslovima trajne garancije. Za veliki broj proizvoda nudimo rezervne delove, koji mogu da maksimiziraju upotrebni vek vaših alata, posebno pneumatskih i mernih alata. Svi detalji su dostupni na našem web sajtu www.uniorteos.com  a možete potražiti pomoć i od lokalnog distributera.

GREŠKE U MATERIJALU ILI IZRADI:

Naše iskustvo je pokazalo sledeće: ukoliko neki proizvod ima grešku u materijalu ili izradi, to će se pokazati veoma brzo - obično pri prvoj ili drugoj upotrebi alata. Kada se takvi alati reklamiraju i vrate na pregled i kontrolu ono što je uočljivo je da su u pitanju generalno novi alati sa veoma malo znakova upotrebe i korišćenja. Za alat koji ima grešku u materijalu i izradi nije uobičajeno da “preživi” duži period upotrebe u zahtevnim uslovima profesionalnog korišćenja. Proizvodi koji se reklamiraju pozivom na uslove garancije nakon nekoliko meseci ili čak godina upotrebe, obično imaju problem sa habanjem i istrošenošću.

U takvim slučajevima ne mogu se primeniti uslovi trajne garancije.

 

OSTVARENJE PRAVA NA REKLAMACIJU

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

uz reklamiranu robu dostavite original račun na uvid

da date detaljan opis neispravnosti i kako je do kvara došlo

     -    Za proizvode koji se isporučuju sa garantnim listom: reklamirani proizvod treba da odnesete prodavcu od koga ste robu kupili i da podnesete na uvid original garantnog lista i fiskalni račun ili fakturu iz veleprodaje (za pravna lica).

     -    U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

Nakon toga, za sve informacije o statusu reklamiranih proizvoda kupac dobija od prodavca od koga je robu kupio i kome je dostavio reklamaciju.

U roku od 15 dana od dana reklamiranja proizvoda, dobićete odgovor na Vaš zahtev i posle toga reklamacija će biti rešena u primerenom (zakonskom) roku.

 

REKLAMACIJE I POVRAĆAJ ROBE  

Ukoliko Vam je kupljeni proizvod isporučen putem kurirske službe preporučujemo da pre potpisivanja potvrde o prijemu pošiljke proverite ispravnost pakovanja, odnosno da li je paket originalno upakovan.

Ako prilikom prijema paketa ustanovite da je transportno pakovanje oštećeno:

        -    poželjno je da se u ovom slučaju problem evidentira na licu mesta, ispred kurira, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u  redu, odmah prijaviti neispravnost.

        -    ukoliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen, možete odbiti pošiljku.

Ukoliko nakon prijema (za isporuke putem kurirske službe), prilikom pregleda, pre ili tokom prve upotrebe proizvoda utvrdite da je neispravan ili da mu nedostaju neki delovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji, rok za reklamaciju je 14 dana.

Kod prijema robe koja nije bila ispravna prilikom prve upotrebe ili instalacije proizvoda, serviser je u obavezi da prvo proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih proizvoda, pre nego što se pristupi zameni robe ili vraćanju novca.

Rok za odgovor po Vašem prigovoru u ovom slučaju je 8 dana od dana podnošenja reklamacije, ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija.

Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen. 
Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom prve upotrebe ili instalacije proizvoda, biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode.
Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu ali je poželjna da se dostavi uz uređaj.

 

Za sve ostale reklamacije, rok za odgovor po Vašem prigovoru je 15 dana od dana podnošenja reklamacije, ili od dana kada reklamirani proizvod bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija.

Za sve reklamacije za koje je relativno jednostavno utvrditi da li su opravdane ili ne, praksa Unior Teos alata je da se odgovor dostavlja kupcima u najkraćem mogućem roku (do 3 radna dana).

Prilikom reklamacije proizvoda kupac je dužan:

a) da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom.
Ukoliko je reklamirani proizvod osetljiv na eventualna oštećenja prilikom transporta, kupac treba da proizvod dostavi u pogodnom pakovanju. 
b) da službi reklamacija podnese na uvid original računa o kupovini i ispravno popunjen i overen garantni list (za one proizvode uz koje se isti isporučuje)
c) da službi reklamacija detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara

Procedura prijema reklamiranih proizvoda podrazumeva da kupac uz reklamirani proizvod priloži popunjen obrazac Zapisnika o reklamaciji, koji možete preuzeti putem datog linka.

 

Za sve dodatne informacije u vezi:

         -  nesaobraznosti robe,

         -  garancije i garantnih uslova,

         -   reklamacija ili

          -  ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi načina upotrebe alata koji ste kupili od nas ili kod naših ovlašćenih distributera

možete nas kontaktirati na office@uniorteos.com ili na kontakt telefon UNIOR TEOS ALATA:  011 7 440 330  svakog radnog dana od 08 – 16 h.